Kako registrovati startup kao samostalni preduzetnik u RS

Startup | Vrijeme čitanja: 4 min

Kako registrovati startup kao samostalni preduzetnik u RS

Autor članka: OKRUGLA Kocka

Vlasnici startupa se najčešće odlučuju registrovati startup kao samostalni preduzetnik (S.P), ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Kako registrovati d.o.o. u Republici Srpskoj (RS)

U ovom članku ćemo vam odgovoriti na pitanje šta je samostalni preduzetnik, te predstaviti detaljno uputstvo sa 6 koraka kako registrovati startup kao samostalni preduzetnik u Republici Srpskoj sa listom neophodnih dokumenata i troškova na koje ćete naići pri registraciji vašeg startupa kao samostalni preduzetnik.

Ko je samostalni preduzetnik (S.P.)?

Samostalni preduzetnik (S.P.) je fizičko lice koje obavlja jednu od preduzetničkih djelatnosti, a odgovornost za obaveze iz poslovanja snosi cjelokupnom svojom imovinom.

Ko daje rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika?

Rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika donosi Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinke uprave, tzv. registracioni organ.

Koliko je vremena potrebno za donošenje rješenja o registraciji preduzetnika?

Registracioni organ je dužan da u roku od 2 dana donese rješenje o registraciji preduzetnika ukoliko je sva dokumentacija ispravna.

Koji je proces pri registraciji samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj (RS)?

KORAK 1: REGISTRACIJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI

Registracija poslovanja u formi samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj je uređena Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, dok Uredba o preduzetničkim djelatnostima sadrži listu djelatnosti koje preduzetnik može obavlјati. Fizičko lice koje namjerava da obavlјa preduzetničku djelatnost podnosi neposredno, poštom ili elektronskim putem, zahtjev Odjelјenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave. Obrazac zahtjeva sa uputstvom se može preuzeti u šalter sali Opštine, kao i putem zvanične internet stranice Opštinske uprave.

Uz zahtjev za registraciju preduzetničke djelatnosti prilaže se:

 1. Ovjerena kopija lične karte, odnosno pasoša za stranog državlјanina,
 2. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nema dospjelih, a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 3. Uvjerenje / potvrda mjesnog nadležnog osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavlјanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 4. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi 30,00 KM.

Popunjen obrazac i prateći dokumenti se predaju u šalter sali Opštine. Ukoliko je zahtjev potpun i uredan, rok za donošenje rješenja o registraciji je dva radna dana.

KORAK 2: IZRADA PEČATA

Nakon dobijanja rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, preduzetnik je u obavezi da izradi pečat kod registrovanog pečatoresca. Potrebna je jedna ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti, rok izrade 1 dan. Izrada pečata iznosi 20,00 – 50,00 KM.

KORAK 3: REGISTRACIJA KOD PORESKE UPRAVE

Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 1. Popunjen obrazac prijave PR-2;
 2. Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji preduzetnika;
 3. Ovjerenu kopiju lične karte, ili pasoša (za strane državlјane);
 4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige).

Potvrda o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan ukoliko je dostavlјena kompletna dokumentacija.

KORAK 4: OTVARANјE ŽIRO RAČUNA

Žiro račun se može otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci. Prilikom otvaranja računa banci je potrebno dostaviti:

 1. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 2. Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);
 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

KORAK 5: FISKALIZACIJA

Preduzetnik je u obavezi da kod ovlaštenih distributera podnese zahtjev za fiskalizaciju, odnosno nabavku fiskalne kase. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 65/14) propisano je oslobađanje obaveze fiskalizacije (između ostalog) za: samostalne preduzetnike koji obavlјaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u slučaju prodaje sopstvenih proizvoda; samostalne preduzetnike koji obavlјaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka. (Više o djelatnostima koje su oslobođene obaveze fiskalizacije vidjeti u ‘’Službenom glasniku RS’’ br. 65/14.

KORAK 6: REGISTRACIJA KOD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANјE

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Obavezi prijavlјivanja obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi, ili je vjerovatno da će preći, prag od 50.000,00 KM, kao i sva lica koja obavlјaju spolјnotrgovinsko poslovanje.

Uz Zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obrazac ZR-1), potrebno je dostaviti kopiju, uz predočenje originala, ili ovjerenu kopiju slјedećih dokumenata:

 1. Rješenje o registraciji preduzetnika;
 2. Ličnu kartu podnosioca zahtjeva;
 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave Republike Srpske;
 4. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren (za sve otvorene transakcione račune);
 5. Dozvolu za rad i prijavu boravišta izdatu od nadležnog organa i pasoš za fizičko lice – preduzetnika, stranog državlјanina;
 6. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40,00 KM (na račun JRT TREZOR BiH).

POČETAK OBAVLjANјA DJELATNOSTI

Preduzetnik je dužan da počne sa obavlјanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana, od dana dostavlјanja rješenja o registraciji. Ispunjenost uslova za obavlјanje djelatnosti provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavlјanja rješenja o registraciji preduzetnika.

Koliko okvirno košta registracija samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj?

Taksa za registraciju osnivanja preduzetnika  (Opština)  30 KM
Izrada pečata 20-50 KM
Registracija kod Uprave za indirektno oporezivanje / Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu na račun JRT TREZOR BiH.

 

40,00 KM

 

Objavljeno: 14. Januara 2021. Posljednji put uređeno: 23. Januara 2021. u 5:14

Predloženi članci