Da li registrovati d.o.o. ili biti samostalni preduzetnik u RS

Startup | Vrijeme čitanja: 3 min

Da li registrovati d.o.o. ili biti samostalni preduzetnik u RS

Autor članka: OKRUGLA Kocka
samostalni preduzetnik

U Republici Srpskoj moguće je registrovati privredno društvo (D.O.O.) ili biti samostalni preduzetnik (S.P.). Mi ćemo usporediti d.o.o. i samostalno preduzetništvo, analizirati njihove prednosti i nedostatke,  kako bismo vam olakšali da izaberete pravi oblik registracije vaše kompanije.

Pravna razlika:

 • Privredno društvo je pravno lice i registracija se vrši u Privrednom sudu. Odgovornost je do visine osnivačkog kapitala. Pravnik izrađuje osnivačke akte, kod notara ovjeravate potpise. U APIF predajete pripremljenu dokumentaciju.
 • Preduzetnik je fizičko lice i registruje se u nadležnoj opštini. Preduzetnik odgovara cjelokupnog imovinom.

Djelatna razlika:

 • Postoje djelatnosti koje ne mogu obavljati preduzetnici. Uredba o preduzetničkim djelatnostima sadrži skup djelatnosti kojima se mogu baviti preduzetnici i sa napomenom da li su potrebna dodatna odobrenja za njihovo obavljanje.
 • Uredba o klasifikaciji djelatnosti sadrži skup svih šifara djelatnosti kojima se mogu baviti privredni subjekti u Republici Srpskoj.

Finansijska razlika:

Iako je ukinuta sudska taksa za registraciju D.O.O. i minimalni osnivački kapital sveden na 1 KM, stvoren je privid da je svejedno da li ćete registrovati D.O.O. ili SP. Šta više, neko može zaključiti da je bolje D.O.O., jer nema ograničenja djelatnosti, ograničena je odgovornost, ali i dalje postoji finansijska razlika.

 • Republička taksa je viša za d.o.o. (Ako se d.o.o. bavi trgovačkom djelatnošću godišnja republička taksa je 1500 KM, a za preduzetnike je 250 KM.)
 • Izmjene u registraciji d.o.o. mogu koštati od 200-300 KM do nekoliko hiljada KM u zavisnosti od osnivačkog kapitala, dok su izmjene u registraciji S.P. svega 32 KM.
 • Zatvaranje S.P. je po istoj cijeni kao što je i osnivanje, ali je zatvaranje d.o.o. i do nekoliko hiljada KM

Plaćanje poreza:

 • SP: Veliki preduzetnik – porez plaća u iznosu 10% na razliku između naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda. Mali preduzetnik – porez plaća u iznosu 2% na ukupne naplaćene prihode a najmanje 600 KM godišnje. Mali preduzetnik se registruje pod uslovom da nema više od 3 zaposlena i ima prihode manje od 50.000 KM.
 • O.O.: Porez se plaća u iznosu 10% na razliku između ostvarenih prihoda i priznatih rashoda po obračunskom metodu.

Knjigovodstvo i poreske evidencije

 • SP: Knjigovodstvo se vodi po gotovinskom principu. Što znači da se prihod priznaje kada se stvarno i naplati, ili kada postane raspoloživ, a rashodi nastaju kada se plate. Veliki preduzetnik obavezno vodi Knjigu prihoda, Knjigu rashoda, Popisnu lista stalne imovine, Evidenciju o potraživanjima i obavezama. Mali preduzetnik vodi Knjigu prihoda.
 • DOO: Po obračunskoj metodi, osim malih poreskih obveznika koji vode po gotovinskom principu. Obavezno je vođenje poslovnih knjiga (glavna knjiga, blagajna…) prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, te sastavljanje i predaja finansijskih izvještaja.

Fiskalizacija

Obaveza fiskalizacije nije vezana za formu registracije sem u slučaju zanatskih djelatnosti.
Preduzetnici koji se bave zanatskom djelatnošću (pogledajte spisak) i u Poreskoj upravi su registrovani kao mali preduzetnici oslobođeni su obaveze fiskalizacije.

Uvoz i izvoz

Preduzetnici i pravna lica su ravnopravni u spoljnotrgovinskom poslovanju. Ravnopravnost je uspostavljena izmjenama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (Sl.Gl. 44/16) tako što je preduzetnicima dopušteno da se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru registrovane djelatnosti.

Izmjene rješenja

SP: Izmjenu adrese, doregistraciju djelatnosti ili registraciju poslovne jedinice vršite lično podnošenjem zahtjev u jedinicu lokalne samouprave. Novo rješenje najčešće bude završenu u roku od 3 dana.
Troškovi: taksa 32 KM.

DOO: Za proširenje šifara djelatnosti, izmjenu adrese, vlasnika, ovlaštenih lica, registrovanje ili gašenje poslovnu jedinice – potrebna je izmjena osnivačkog akta (posao pravnika), eventualna ovjera potpisa kod notara, predaja u APIF. Troškovi: advokatske i notarske usluge + objava oglasa 7КМ po redu + taksa APIF-u 35 KM + sudske takse srazmjerno broju izmjena.

Zatvaranje

SP: Lično popunite obrazac o prestanku djelatnosi. Rješenje gotovo u roku od 3 dana.

DOO: U privredni sud se predaje zahtjev za stečajni ili likvidacioni postupak. Plaća se akontacija za sudske troškove u iznosu od 3.000 KM. Sud imenuje stečajnog/likvidacionog upravnika. Ukoliko društvo nema dugovanja i potraživanja moguće je sve završiti na prvom ročištu, u suprotnom pozivaju se povjerioci i zakazuju dalja ročišta.

Odgovornost

SP: Preduzetnik odgovara cjelokupnom imovinom.
DOO: DOO odgovara sopstvenom imovinom, a osnivači do visine osnivačkog kapitala.

Objavljeno: 14. Januara 2021. Posljednji put uređeno: 23. Januara 2021. u 4:35

Predloženi članci