Kako registrovati d.o.o. u FBiH

Startup | Vrijeme čitanja: 6 min

Kako registrovati d.o.o. u FBiH

Autor članka: OKRUGLA Kocka

Vlasnici startupa se najčešće odlučuju registrovati startup kao obrt ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). U društvu sa ograničenom odgovornošću, odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo zbog ove karakteristike d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva u Bosni i Hercegovini.

Saznajte više o razlikama između obrta i d.o.o.

Ovdje možete pročitati kako pokrenuti obrt u FBIH.

U ovom tekstu ćemo vam detaljno opisati procedure registracije d.o.o. u Federaciji BiH, navesti dokumente koji svu vam potrebni, te koje troškove možete očekivati pri registraciji vaše d.o.o. kompanije u Federaciji BiH.

Šta je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)?

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkom firmom unošenjem udjela u unaprijed dogovoren osnovni kapital.

Za obaveze društva sa ograničenom odgovornošću član društva odgovara svojim udjelom. Udjeli osnivača društva sa ograničenom odgovornošću mogu biti različiti, a svaki osnivač može steći samo jedan udio.

Procedura registracije d.o.o. počinje Odlukom o osnivanju, ukoliko je samo jedan osnivač ili Ugovorom o osnivanju ukoliko se radi o više osnivača.

Ko može biti osnivač(i) d.o.o.?

Osnivači mogu biti domaća ili strana, pravna ili fizička lica.

Koji su koraci i troškovi registracije d.o.o.?

Notarska obrada

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koji su odgovor na pitanje kako osnovati d.o.o. u Federaciji i koji su troškovi osnivanja d.o.o. u Federaciji.

KORAK 1:  Odabrati ime kompanije. Notaru dostavljate 3 moguća naziva društva.

KORAK 2: Notar provjerava u registru kompanija na Sudu da li je izabrano ime dostupno.

KORAK 3: Odrediti iznos koji predstavlja osnivački kapitalMinimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1.000 KMUkoliko više partnera osniva kompaniju, ovaj osnivački kapital se dijeli na broj partnera, s tim da minimalni doprinos svakog partnera ne smije biti manji od 100 KM.

KORAK 4: Sastavljanje osnivačkog akta. Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt. Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove.

Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

 1. ime i prezime, te adresu osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo, onda se navodi naziv i adresa društva)
 2. koliki je iznos početnog osnovnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 1.000 KM)
 3. ko je osnivač/osnivači
 4. ko je direktor – vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje, kao i za registraciju društva u sudskom registru)
 5. koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti
 6. prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.)
 7. postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu
 8. izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije)
 9. posljedice neuspjelog osnivanja društva
 10. ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera se vrši kod notara)

Troškovi: advokatska ili notarska obrada = 400-500 KM

Registracija u Sudu

Direktor u d.o.o. može zasnovati radni odnos, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno i socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora istovremeno u nekom drugom društvu, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu, nego da bude angažovan putem menadžerskog ugovora. U tom slučaju kompanija mora imati minimalno jedno uposleno lice.

Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH, te nabaviti radnu dozvolu.

KORAK 5: Uplatiti osnivački kapital.
Osnivački kapital uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu). Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem opunomoćenog advokata.Ako neko drugi izvrši uplatu, treba pripremiti pismenu izjavu u kojoj se navodi da je uplata izvršena u ime osnivača.

KORAK 6: Registracija kod općinskog suda.

Registracija se vrši kod odjeljenja registra za upis pravnih lica. Podaci koji se unose u registar su podaci o osnivanju, spajanju i okončanju predmeta upisa, osnivanju ili okončanju dijela predmeta upisa, sve promjene statusa koje uključuju promjene u formi organizacije predmeta upisa, podaci o predmetu upisa koji su relevantni za pravnu korespondenciju i njihove promjene, podaci o bankrotu i likvidaciji procesa, podaci o započetoj proceduri ukidanja predmeta upisa kao i drugi pravno propisani podaci.

Koja je dokumentacija potrebna za registraciju?

Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju (prevod dokumentacije kod ovlaštenog sudskog tumača na nekom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini):

 1. zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda) osnivački akt
 2. dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci
 3. dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH
 4. potvrda iz Poreske uprave o nepostojanju duga
 5. ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
 6. izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava advokat ili notar, ovjerava Općina ili notar).

Troškovi: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM

KORAK 7: Platiti administrativne troškove i preuzeti Rješenje o registraciji kompanije od Suda.

Šta nakon što dobijemo Rješenje o registraciji?

KORAK 8: Izrada pečata. Nakon završene registracije izrađujete pečat na kojem stoji naziv vaše firme. Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i ovjerenu kopiju dokumenta Rješenje o registraciji, odnosno Rješenje o upisu društva u sudski registar. Na pečatu mora biti naznačeno ime i adresa kompanije.

Troškovi: 30-50 KM

KORAK 9: Potpisati Ugovor sa certificiranim računovođom i Ugovor o zakupu prostora.

KORAK 10: Zahtjev za izdavanje statističkog ID broja i šifre djelatnosti. Nakon završene registracije u Sudu, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku, odnosno u Poreznoj upravi. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Troškovi: kopiranje + ovjera dokumentacije = oko 30 KM

KORAK 11: Prijava u sistem PDV-a (uslovno).
Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se može upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, samo ako planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM. U tom slučaju dužan je prezentirati dokaz da će u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 50.000 KM. Takav dokaz može biti Ugovor s klijentom.

Troškovi: administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50 KM

KORAK 12: Otvaranje transakcijskog računa u banci.
Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 1. Rješenja o upisu u sudski registar
 2. Uvjerenje o ID broju
 3. Uvjerenje o PDV broju
 4. Identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara
 5. Ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet

Troškovi: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

KORAK 13: Plaćanje komunalne takse.

KORAK 14: Izraditi Ugovor o radu za uposlene.

KORAK 15: Prijavljivanje društva i zaposlenih u Poresku upravu.

Prijava firme u nadležnu Poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu Poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 1. Rješenje o registraciji, odnosno rješenje o upisu u sudski registar
 2. Uvjerenje o ID broju
 3. Popunjen obrazac za prijavu kompanije. Za registraciju zaposlenih potreban je sljedeći dokument: Odgovarajući obrazac za upis u jedinstveni registar (može se preuzeti kod nadležne Porezne uprave prema sjedištu firme). NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate).

KORAK 16: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju. Kompanije moraju posjedovati fiskalnu kasu.

Troškovi: fiskalizacija + fiskalni uređaj = cca 700 KM

Posljednji administrativni zahtjevi

KORAK 17: Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti.

Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako biste pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

 1. Izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti
 2. Obavijest o početku obavljanja djelatnosti
 3. Zahtjev za dozvolu
 4. Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake
 5. Dokaz da kompanija ima poslovni prostor i potrebnu opremu (izjava iz katastarskog ureda, ugovor o kupovini, ugovor o zajmu, i sl.)
 6. Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi
 7. Dokaz o izmirivanju administrativne takse
 8. Stručno mišljenje o zaštiti od buke
 9. Potvrda o električnim instalacijama (atest)
 10. Potvrda o zaštiti od požara

Postupak pribavljanja dozvole može da se neznatno razlikuje od jedne do druge općine.

NEMA TROŠKOVA

Vremenski period trajanja kada je u pitanju procedura registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije sudu do dobijanja Rješenja je 15-20 dana.

Koji su troškovi osnivanja d.o.o. u Federaciji BiH?

 

Minimalni osnivački kapital 1000 KM
Sastavljanje osnivačkog akta 400-500 KM
Sudska taksa 320 KM
Objava registracije u Službenim novinama 150 KM
Izrada pečata 30-50 KM
Izdavanje statističkog ID broja i šifre djelatnosti (kopiranje + ovjera dokumentacije) cca 30 KM
USLOVNO: Prijava u sistem PDV-a (administrativna taksa + kopiranje + ovjera) 50 KM
Otvaranje transakcijskog računa u banci cca 30 KM
Fiskalizacija cca 700 KM
UKUPNO (BEZ PDV PRIJAVE) 2660-2780 KM
UKUPNO (SA PDV PRIJAVOM) 2710 -2830 KM

Objavljeno: 13. Januara 2021. Posljednji put uređeno: 23. Januara 2021. u 5:20

Predloženi članci